יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
בעל תפילה בימים נוראים

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » היחס לתיקשור
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

היתכן רב הפנה למתקשר ?!

מתוך: מצוות וקיומן » עבודה זרה פורסם בב' באלול התשס"ז
שלום רב.

נתקלתי באינטרנט בשו"ת, וראיתי שרב הפנה קורא לבן אדם שמתקשר עם צדיק שהלך לעולמו. הייתכן? זה לא אסור ע"פ היהדות? כיצד רב שלח את הקורא לעשות זאת? יש אנשים שמותר להם לעשות זאת?

תודה


התשובה: היחס לתיקשור

לשואל שלום
איסור דרישה אל המתים מפורש הוא ,כמובא בספר דברים "לא ימצא בך ... ודורש אל המתים"[יח,י-יא].
הגמרא במסכת סנהדרין [סה.] עסקה בהגדרתו של איסור זה והראשונים נחלקו במהות האיסור.
יש שסברו כי כדי לעבור על איסור דרישה אל המתים יש ללון בבית הקברות ולהרעיב את עצמו כדברי הגמ' ולא באופן אחר [דעת הרא"ם] וכך דעת השו"ע (יו"ד קעט,יג).

אמנם דעת רבינו הרמב"ם מוחלטת, השוללת כל אמצעי של תקשור עם המת, ואלו דבריו:
" איזהו דורש אל המתים זה המרעיב את עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי שיבא מת בחלום ויודיעו מה ששאל עליו, ויש אחרים שהם לובשים מלבושים ידועים ואומרים דברים ומקטירין קטרת ידועה וישנים לבדן כדי שיבא מת פלוני ויספר עמו בחלום, כללו של דבר כל העושה כדי שיבא המת ויודיעו לוקה שנאמר לא ימצא בך מעביר וגו' ודורש אל המתים" [עבודת כוכבים יא,יג].

הרב יהודה בנו של רבינו הרא"ש בשות זכרון יהודה [סי' צא] הרחיב לבאר את חומרת הדבר של אלו הנשענים ושמים מבטחם בהוברי שמים קוסמים מכשפים וכיוב' או שאר דמיונות וראה בכך את העוונות המונעות את הגאולה והמגבירות צרות הגלות ורואה בהן את הסיבה לגירוש ספרד.

מרן הרב קוק בשו"ת דעת כהן [סי' סט] דן במקרה בו שאלו רב מרומניה שידע ספיריטיזם.בעירו היו הרבה חילולי שבת. הוא נהג להזמין את מחללי השבת לביתו והיה מתקשר התקשרות נשמתית עם קרוביהם שמתו עד שהיו נשמעים קולות נרגשים : הפסיקו את זה !! האנשים היו מכירים את קולות קרוביהם ,חלק מהם התפעלו מכך והפסיקו לחלל שבת.
הרב קוק בתשובתו דן בכך האם יש גדר איסור ומעלה בסוף דבריו :
" ולע"ד אין כדאי לחזק את האמונה ע"י תחבולות כאלה, הקרובות למכשול איסור. ויותר טוב לקיים תמים תהי' עם ד' אלהיך ".
אצטט כמה שורות לעניינו מספרו החשוב " תמים תהיה ", של הרה"ג יעקב משה הלל שליט"א ראש ישיבת "אהבת שלום":
התעסקות עם קבלה מעשית ע"י השבעת מלאכים ונשמות,קיבלה התייחסות חריפה מאוד ע"י גדולי המקובלים החל מהאר"י ז"ל שהזהיר מאוד לבל להתעסק בזה וביאר את חומרת הדבר והסיכון אותו נוטל מי שמהין לעסוק בכך החיד"א [מדבר קדמות מערכת הח' אות יז] כתב בשם רבינו חיים ויטל זצ"ל "המשתמש בה {=קבלה מעשית} בהכרח ידבק ברע ,ומלבד שמטמא נפשו יענש בגיהנם , וגם בעולם הזה מסורת היא כי יעני או יחלה בחולאים , וישתמד הוא או בניו או ימותו הוא או בניו".
בכתבי האר"י ז"ל בעץ חיים ביאר ,שחלילה להאמין שיש כח לבעלת אוב להעלות בכשפיה נשמת הצדיק,שהרי בודאי נצרר בצרור החיים את ה' אלוקיו ...

ידועה גישתו הברורה והחריפה של ה"נודע ביהודה " ביחס להתעסקות לא ראויה בנסתרות,ואף על אמירת "לשם יחוד" יצא קיצפו בשל ההשלכות שיש לכך.נביא את תורף דבריו :
אשר שאל בנוסח לשם יחוד אשר חדשים מקרוב נתפשט ונדפס בסידורים , הנה בזה אני משיב עד שאתה שואלני נוסח אמירתו יותר ראוי לשאול אם נאמר כי טוב באמירתו. ולדעתי זה רעה חולה בדורנו ועל הדורות שלפני זמננו שלא ידעו מנוסח זה ולא אמרוהו והיו עמלים כל ימיהם בתורה ובמצות הכל ע"פ התורה וע"פ הפוסקים אשר דבריהם נובעים ממקור מים חיים ים התלמוד עליהם נאמר תומת ישרים תנחם והם הם אשר עשו פרי למעלה וגדול מעל שמים חסדם. אבל בדורנו הזה כי עזבו את תורת ה' ומקור מים חיים שני התלמודים בבלי וירושלמי לחצוב להם בורות נשברים ומתנשאים ברום לבבם כל אחד אומר אנכי הרואה ולי נפתחו שערי שמים ובעבורי העולם מתקיים אלו הם מחריבי הדור. ועל הדור היתום הזה אני אומר ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בהם וחסידים { שינה את הלשון מצדיקים לחסידים בכוונת מכוון לאלו "הנקראים" חסידים } יכשלו בם. והרבה היה לי לדבר מזה אבל כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע וה' ירחם עלינו [יו"ד,מהדורה קמא, סימן צג] .

לא ניתן לסיים תשובה זו ללא הבאת דבריהם היסודיים של רש"י והרמב"ן בפירוש הפס' "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" [דברים פרק יח,יג]:
רש"י פירש: "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו".
דהיינו,התנאי להיות 'חלקו' של הקב"ה נתון בציפייה לרבש"ע באופן מוחלט ללא חיפוש אחר נתיבים עוקפים,משוללי אמון ברבש"ע.
והרמב"ן פי': וטעם תמים תהיה עם ה' אלהיך - שנייחד לבבנו אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש העתידות, מנביאיו או מאנשי חסידיו רצוני לומר אורים ותומים. ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם, ולא נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים, אבל אם נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים, כי הוא אלהי האלהים עליון על הכל היכול בכל משנה מערכות הכוכבים והמזלות כרצונו מפר אותות בדים וקוסמים יהולל. ונאמין שכל הבאות תהיינה כפי התקרב האדם לעבודתו. ולפיכך אחר אזהרת שאלת העתידות מקוסם ודורש בעד החיים אל המתים אמר שתהיה תמים עם השם בכל אלה, ולא תירא ממגיד עתיד אבל מנביאו תדרוש ואליו תשמע. וזה דעת אונקלוס, שלים תהא בדחלתא דה' אלהך, שלא תהיה חסר ביראתו, כי "תמים" הוא השלם בדבר, כמו שה תמים (שמות יב ה) שאין בו מום ושום חסרון. וזו מצות עשה .
הפניה היחידה לרבש"ע שהותרה , היא רק דרך נביאיו או אורים ותומים וההולך בדרך זה מובטח הוא, כי בכך קרוב הוא להיות 'שלם' ביחס לאלוקיו, מכלל הן הינך שומע לאו,כי אלו היוצרים להם דרכים עקלקלות לממש את מאוייהם שבדרך כלל חומריים הם, רחוקים הם מן השלמות וקירבת ה'. יש כאן מעין יצירה של עבודה זרה,כח שאמור לשרת אותך ואת רצונותייך הנמוכים להיפך מעבודת ה' שכולה מסירות של רצונותיך למלכו של עולם.

לכן למעשה, יש להיזהר מתיקשורים ושאר דמיונות למינהן ולברוח מהם ומעוסקיהם כמאש, ולא משנה מהי הגדרתם של הנוגעים בדבר.
כששומעים דברים תמוהים מרבנים, חובתינו לברר זאת מניין להם ומי מגדולי ישראל מסכים לדעתם,יש וגם רבנים טועים או מוטעים בפרט בתחומים אלו שכוחו המתעתע של הדמיון רב הוא,ההיסטוריה רצופה שיבושים גם של אנשים גדולים כמובא פעמים רבות במשנת הרמב"ם וכידוע הפולמוס סביב שבתי צבי שר"י ואכ"מ.
כל טוב
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על היתכן רב הפנה למתקשר ?!
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 
רשימת התגובות  
שערוריה !!! - שואל, 19/08/2007
היתכן שרב יפנה למתקשר וכי זו תורתו,היכן האחריות שלו ?!

צריך לבדוק כל עניין לגופו מה אמר הרב בדיוק, ואם אכן כך אמר,רבנים אינם חפים מטעיות ואינם בקיאים בכל תחום.
כל טוב

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines