יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » האם מותר ללכת לפרוצה אם אינני יכול להתגבר על יצרי?
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

האם מותר ללכת לפרוצה אם אינני יכול להתגבר על יצרי?

מתוך: אישות ומשפחה » צניעות, בינו לבינה פורסם בכ' באייר התשס"ב
שלום לך, אני בן 34 ובטיפול פסיכולוגי אצל פסיכולוג דתי והוא המליץ לי שכדי לתגבר על החרדה שלי מאינטימיות שבגלל זה אני פוסל בנות מהר שבמקום להוציא זרע לבטלה ללכת למכון ליווי ובמיוחד שבגמרא כתוב שאם לא יכול להתגבר על יצרו שילבש שק שחור וילך לעיר אחרת ויעשה את זה עם אישה ואם אעשה את זה עם אישה אני אוכל להתגבר על החרדה שלי מפני נישואין?


התשובה:
שלום לשואל

הנני מבין מתוכן שאלתך שיש לך קשיים ובכללם קושי למצוא בת זוג ולקיים מצוות בניית בית בישראל כהלכה ועל כן אתה נעזר בפסיכולוג. הנני מברך אותך שתזכה לבריאות ושמחה ולהקמת בית במהרה.
קשה לי להאמין שפסיכולוג דתי נותן עצה לבחור רווק או פנוי, ללכת למקום זנות לאשה מופקרת לכל וכל זאת תוך מתן "הכשר" מהתלמוד לעשיית מעשה זה.
הנני מקווה שלא הבנת את דבריו כראוי ועל כל פנים אתייחס לענין זה כמחשבה של פלוני.
ביסוד הדברים מונחת המחשבה שבחורה פנויה מותרת לכל אחד ואין בזה איסור כל כך חמור שהרי לא מדובר באשת איש וגם לא מדובר באשתו נידה.

וכמקור מוסמך לטענה זו טוען פלוני שיש לו גמרא מפורשת

הסבר דברי הגמרא:
הגמרא במסכת חגיגה עמ' ט"ז (וכן במועד קטן ובקידושין דף מ') מביאה את דברי רבי עילאי (אלעה) הזקן שאמר כך:
"אמר רבי אלעה הזקן, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירים אותו וילבש שחורים ויתעטף בשחורים ויעשה מה שליבו חפץ ואל יחלל שם שמיים בפרהסיה"
(ועל שאלת הגמרא לגבי סתירה במאמר זה, היא מתרצת שמדובר באדם שלא מצליח להתגבר ולכבוש את יצרו)
הנה משמע מפורש שאם אדם נמצא במצב שיצרו מתגבר עליו מאוד, עדיף שיעבור עבירה בצנעה ולא בפרהסיה ומגמרא זו מסיק פלוני שיצרו תוקפו ללכת לבחורה מופקרת.
נשאל שאלה ואם אכן יצרו תוקפו במקום אחר מותר לו להיות עם אשת איש? מותר לו להיות עם אשה נדה? מותר לו להיות עם אשה קדשה? מותר לו להיות עם גויה? מותר לו לשכב עם בהמה? והיכן כל האיסורים החמורים שבתורה? וכי בגלל ששם לא מכירים אותו הוא באמת יכול לעשות מה שליבו חפץ? במקום ההוא אלוקים לא נמצא חלילה, שם אין השגחה? שם לית דין ולית דיין? ומיהו האדם שיצרו מתגבר עליו? גם אדם נשוי שאשתו צריכה לטבול בעוד שבועיים? או אם האשה חולה והיא בשמירת הריון, אז מותר לבעל כאשר אשתו בבית חולים נאנקת בצערה וביסוריה בשביל הילד החדש שיהיה במשפחה, לעזוב אותה ובמקום להתפלל לעשות מה שליבו חפץ היכן שהוא רוצה? האם אפשר לחשוד חלילה ברבי עילאי הזקן שהשיא עצה לכל מי שלא מצליח להתגבר על יצרו לעבור עבירות חמורות? האם גנב שמתביש מאנשי עירו יכול ללכת אחר תאוותו אל ארץ גזירה ושם לגנוב?
ורש"י אכן הסביר, שאם האדם נחוש בדעתו לעבור עבירה ואין מי שימנע ממנו, מוטב שיעשה זאת בצנעה ולא בפרהסיה כדי שלא יחלל שם שמיים ברבים.
אגב, ברור שבפרהסיה יש חילול ה' אם אדם עובר עבירה, אבל מי שעובר בסתר צריך לזכור שהגמרא עצמה אומרת שהעובר עבירה בסתר נפרעים ממנו בסתר, הוא לא פטור מעונש! ויש דברים שהעבירה בסתר היא חמורה יותר. וכבר ראינו שהגנב חמור יותר מהגזלן שהרי הגזלן אינו מפחד לא מהבריות ולא מהקב"ה והגנב מתיירא מהבריות אך אינו מתיירא מהקב"ה.
והנני רוצה להסביר לך את דברי הגמרא: רש"י כותב שכאשר אדם הולך למקום שאין מכירים אותו: "שמא יקל כוח יצרו" ואם חלילה חלילה עבר עבירה, טוב שעשה זאת בצנעה ולא בפרהסיה וכן פירש התוס'.
אולם התוס' מביאים את פירוש הר"ח, שאין הכוונה שיכול לעשות מה שליבו חפץ אלא כאשר ילבש שחורים וילך לדרך רחוקה ויוציא הוצאות אכסניה ויעזוב את ביתו, כל אלו יגרמו לו ש"משברין ליבו ולא יבוא לידי עבירה ויוכל לעשות מעכשיו מה שליבו חפץ דודאי אין יצרו מתגבר עליו" כלומר, כל יהודי רוצה לעשות את רצון ה' וכך אמר דוד המלך ע"ה "לעשות רצונך אלוקי חפצתי ותורתך בתוך מעי" אלא שהיצר מפריע לאדם לעשות את רצון ה' ומי שמשנה את מקומו ולובש שחורים וגולה, כל אלה משברים את ליבו. ולכן לא יוכל לעשות עבירה אלא יעשה את רצון לבו שהוא לעשות את רצון ה'.
ואמנם פרשנים רבים על הגמרא כמו הרי"ף בעין יעקב בקידושין ו'הכותב' בעיני יצחק הסבירו שבוודאי לא התכוון רבי עילאי להתיר דברים אסורים אלא נתן עצה מוסרית לשבר את הלב ולהכניע את היצר. ולפי 'הכותב' היתה גרסה בקידושין אחרת שהדברים מבוארים בה במדויק.
אגב, על ההבנה שאפשר לעשות כל עבירה, קשה לי גם מדברי הגמרא, שהרי בגמרא סנהדרין עא עמוד א' מסופר שאדם אחד נתן עיניו באשה אחת והיה חולה מאוד "ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתיבעל" (זה מזכיר לנו איזה פסיכולוג) וחכמים קבעו: "ימות ואל תבעל לו", ואף על פי שהאשה שמדובר שם היתה פנויה לפי אחת הדעות. ולמה, "כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות". למה חכמים, כשראו שיש פה שאלה של פיקוח נפש, לא נתנו לו עצה ללכת עם אותה אשה למקום רחוק עם בגדים שחורים? (כי להתחתן הוא לא רוצה אז שילך למקום אחר ויעשה מה שליבו חפץ).
ועיין שם בגמרא שאפילו לדבר איתה באופן אישי הם לא הרשו, אף על פי שהיה מדובר שם בפיקוח נפש.

אם כן, אתה רואה שקשה מאוד להתלות בדברי הגמרא על מנת לעבור עברה חמורה. גם אם רופאים או פסיכולוגים נותנים עצות אחרות. ואם תשאל, מי אמר שיש בזה איסור חמור נעבור לחלק הבא.

שאלה דומה לזו נשאל לפני הרבה מאוד שנים הריב"ש. יש לו תשובה מפורסמת, (שו"ת הריב"ש תכ"ב) בה התייחס לטיעון שפנויה מותרת. תמצית דבריו הובאו בשולחן ערוך יורה דעה קפ"ג סעיף א': "ואין חילוק בין פנויה לנשואה לענין איסור נידה וכל הבא על הנידה חייב כרת"
כלומר שלא תחשוב לרגע, שאדם שנמצא עם פנויה אינו עובר על איסור נידה, בין אם זאת פנויה שהוא אמור להתחתן איתה עוד מעט ובין אם זו פנויה שהיא בעצם לא כל כך פנויה, אלא היא עסוקה עם עוד כמה כמותו שיצרם תקף אותם והיא גם מתפרנסת מהזנות.
מה בכל זאת ההבדל? שאם יש אשה פנויה שאתה מעוניין להכיר אותה, מותר לך לדבר איתה ולהציע לה נישואין. אבל אם היא אשה נשואה, אפילו אם חלילה היא חושבת להתגרש, אסור לך להציע לה הצעות כאלה.
אבל לשכב עם נידה פנויה זו אותה עבירה כמו לשכב עם נידה נשואה. (ויש גם איסור אשת איש אליו לא אתייחס כרגע)
ואם תעיין בתשובת הריב"ש שם תראה שהוא הביא מקורות רבים מהתורה ומדברי חכמים שהנידה היא אחת מהעריות של התורה ואיסור נידה הוא חמור גם עם פנויה ואולי אולי היא אפילו יותר חמורה עיין שם בתשובה.
והוא התייחס לדברי האנשים וכך כתב "ומה שמורגל בפי ההמון: פלונית פנויה מותרת? אמת הוא שמותרת על ידי נישואין", כלומר אל תבלבל, אכתוב זאת בלשון הכי ברורה: מי ששוכב עם נידה, עובר על אותה עבירה של בעל ששוכב עם אשתו בנידתה לפני שטבלה בזמנה.

ואולי אולי תעלה בדעתך שתפנה לאשה פנויה ותבקש ממנה שתטהר את עצמה ככל משפט אשה נידה ותעשה בדיקות ושבעה נקיים ותטבול במקווה. אפילו אם היית מוצא פרוצה כזו שמוכנה לקדש את עצמה ולהטהר מטומאת נידתה ולהמתין לך ורק לך כמעט שבועיים, גם אז מה תעשה עם איסור קדֶשה שבתורה? (קדֶשה היינו זונה) ואיך יעלה בדעתך להיות עם אשה בלי כתובה ונישואין? ואם תעלה בדעתך, שאולי תמצא פרוצה גויה (אולי תבקש ממנה תעודת זהות והיא תראה לך שהיא לא יהודיה) אז אתה בכלל מסתבך, כי משכב עם נכריה עליו נאמר "ארור שוכב עם כל בהמה" (דברים כ"ז וראה בזוהר הקדוש פנחס רט"ז)
אמור מעתה, אדם שמעלה בדעתו ללכת לאשה פרוצה, בין אם הוא נשוי בין אם הוא פנוי, העבירה היא קשה ביותר וחמורה מאוד ועונשה הוא גדול ככל דיני העריות שבתורה ובחז"ל. ולא יכול להיות שאדם ירפא מחלה גשמית במחלה רוחנית קשה ביותר.
לכן בני, אל תלך בדרך איתם מנע רגלך מנתיבתם, אל תבקש לרפא את פחדך מהנשים בהליכה לבית פריצות.
הנה לך כמה פסוקים ומתוקים, עצה של החכם מכל האדם בספר משלי, מה ההבדל בין החכמה היקרה לבין אשה זרה ופרוצה:

משלי פרק ז

(א) בְּנִי שְׁמֹר אֲמָרָי וּמִצְוֹתַי תִּצְפֹּן אִתָּךְ:
(ב) שְׁמֹר מִצְוֹתַי וֶחְיֵה וְתוֹרָתִי כְּאִישׁוֹן עֵינֶיךָ:
(ג) קָשְׁרֵם עַל אֶצְבְּעֹתֶיךָ כָּתְבֵם עַל לוּחַ לִבֶּךָ:
(ד) אֱמֹר לַחָכְמָה אֲחֹתִי אָתְּ וּמֹדָע לַבִּינָה תִקְרָא:
(ה) לִשְׁמָרְךָ מֵאִשָּׁה זָרָה מִנָּכְרִיָּה אֲמָרֶיהָ הֶחֱלִיקָה:
(ו) כִּי בְּחַלּוֹן בֵּיתִי בְּעַד אֶשְׁנַבִּי נִשְׁקָפְתִּי:
(ז) וָאֵרֶא בַפְּתָאיִם אָבִינָה בַבָּנִים נַעַר חֲסַר לֵב:
(ח) עֹבֵר בַּשּׁוּק אֵצֶל פִּנָּהּ וְדֶרֶךְ בֵּיתָהּ יִצְעָד:
(ט) בְּנֶשֶׁף בְּעֶרֶב יוֹם בְּאִישׁוֹן לַיְלָה וַאֲפֵלָה:
(י) וְהִנֵּה אִשָּׁה לִקְרָאתוֹ שִׁית זוֹנָה וּנְצֻרַת לֵב:
(יא) הֹמִיָּה הִיא וְסֹרָרֶת בְּבֵיתָהּ לֹא יִשְׁכְּנוּ רַגְלֶיהָ:
(יב) פַּעַם בַּחוּץ פַּעַם בָּרְחֹבוֹת וְאֵצֶל כָּל פִּנָּה תֶאֱרֹב:
(יג) וְהֶחֱזִיקָה בּוֹ וְנָשְׁקָה לּוֹ הֵעֵזָה פָנֶיהָ וַתֹּאמַר לוֹ:
(יד) זִבְחֵי שְׁלָמִים עָלָי הַיּוֹם שִׁלַּמְתִּי נְדָרָי:
(טו) עַל כֵּן יָצָאתִי לִקְרָאתֶךָ לְשַׁחֵר פָּנֶיךָ וָאֶמְצָאֶךָּ:
(טז) מַרְבַדִּים רָבַדְתִּי עַרְשִׂי חֲטֻבוֹת אֵטוּן מִצְרָיִם:
(יז) נַפְתִּי מִשְׁכָּבִי מֹר אֲהָלִים וְקִנָּמוֹן:
(יח) לְכָה נִרְוֶה דֹדִים עַד הַבֹּקֶר נִתְעַלְּסָה בָּאֳהָבִים:
(יט) כִּי אֵין הָאִישׁ בְּבֵיתוֹ הָלַךְ בְּדֶרֶךְ מֵרָחוֹק:
(כ) צְרוֹר הַכֶּסֶף לָקַח בְּיָדוֹ לְיוֹם הַכֵּסֶא יָבֹא בֵיתוֹ:
(כא) הִטַּתּוּ בְּרֹב לִקְחָהּ בְּחֵלֶק שְׂפָתֶיהָ תַּדִּיחֶנּוּ:
(כב) הוֹלֵךְ אַחֲרֶיהָ פִּתְאֹם כְּשׁוֹר אֶל טֶבַח יָבוֹא וּכְעֶכֶס אֶל מוּסַר אֱוִיל:
(כג) עַד יְפַלַּח חֵץ כְּבֵדוֹ כְּמַהֵר צִפּוֹר אֶל פָּח וְלֹא יָדַע כִּי בְנַפְשׁוֹ הוּא: פ
(כד) וְעַתָּה בָנִים שִׁמְעוּ לִי וְהַקְשִׁיבוּ לְאִמְרֵי פִי:
(כה) אַל יֵשְׂטְ אֶל דְּרָכֶיהָ לִבֶּךָ אַל תֵּתַע בִּנְתִיבוֹתֶיהָ:
(כו) כִּי רַבִּים חֲלָלִים הִפִּילָה וַעֲצֻמִים כָּל הֲרֻגֶיהָ:
(כז) דַּרְכֵי שְׁאוֹל בֵּיתָהּ יֹרְדוֹת אֶל חַדְרֵי מָוֶת: פ


הנה לך דברים מדויקים להפליא, על תעלוליה של אשה קדֶשה (מופקרת, זונה)
אנא, ברח לך כל עוד נפשך בך ממחשבת פסול זו (ובכלל לא התייחסתי לשמירת הגוף ממחלות קשות בר מינן, המצויות אצל נשים מופקרות שזהו נושא קשה כשלעצמו)
אגב, למה אתה מפחד כל כך מיצירת קשר עם אשה כהלכה, הקב"ה צווה אותך לשאת אשה ולהקים בית, בטח בה' חפש לך אשת חייל ותזכה להקים בית כשר וישר במהרה.

בברכה,
יוסף אלנקווה.
מקורות התשובה:מסכת חגיגה עמ' ט''ז
רש''י ותוס' שם
שו''ת הריב''ש תכ''ב
משלי פרק ז
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על האם מותר ללכת לפרוצה אם אינני יכול להתגבר על יצרי?
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 
רשימת התגובות  
חזק וברוך - רון, 11/05/2016
כבוד גדול
תשובה עמוקה
מרשים ביותר - אבי, 28/04/2016
כבוד הרב ,
קראתי את תשובתו ונפעמתי מהעושר הרוחני וחוכמת החיים שנדברה בה , דבר דבור על אופניו.
נדמה לי שעם ישראל מתגעגע לרבנים המחוברים לכאבי הציבור ויודעים להשיב בנועם ובאי שיפוטיות אישית .
כחילוני , אני מייחל לשמוע עוד מכבוד הרב ושכך נזכה לאחדות וקשב .
אשרי הרב אלנקווה המרבה אהבה בישראל ומקרבם לתורת אמת.
שיטת פסיכולוגיה הוא לתקן את המחשבה שמפעיל את החרדה - בנימין שטרק, 09/12/2013
פסיכלוג מקצועי יודע לגלות את המחשבה שמניע את החרדה ולתקן אותו

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines