יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
בעל תפילה בימים נוראים

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » הפרשת תרומות ומעשרות של בננות ואבוקדו
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

הפרשת תרומות ומעשרות של בננות ואבוקדו

פורסם בט"ז בניסן התשס"ו

שלום לרב
יש לי בבוסתן עצי הפרי שלי עצים רבים גם עצי בננות ואבוקדו , מכל הפירות אני מעשר ומחלק לבני המשפחה אבל מהבננות והאבוקדו אינני מעשר כי אמרו לי שכאשר אני קוטף אותם הם קשים ולא ראויים למאכל
אבל יש לי התלבטות כיון שיש אנשים שאינני בטוח שהם יעשרו אחר כך , מה עדיף לעשות ?
ראובן.


התשובה:
שלום לראובן

בכללי התרומות והמעשרות שנינו במשנה מעשרות פרק א משנה א' שחיוב המעשרות הוא על ירק או פרי שהם אוכל , בהגדרת המונח אוכל יש כמה מונחים ובהם שיהא זה אוכל הראוי למאכל אדם ושיגיע לעונת המעשרות וכל אחד גם שיעבור את גמר מלאכתו והדבר משתנה מסוג לסוג.
והנה לך לשון המשנה :
" כלל אמרו במעשרות כל שהוא אוכל ונשמר וגדוליו מן הארץ חייב במעשרות ועוד כלל אחר אמרו כל שתחלתו אוכל וסופו אוכל אע"פ שהוא שומרו להוסיף אוכל חייב קטן וגדול וכל שאין תחלתו אוכל אבל סופו אוכל אינו חייב עד שיעשה אוכל ".
הסביר הרמב"ם בפירוש המשנה את ההגדרה הזאת של דבר שתחילתו וסופו אוכל :
" ותחלתו אוכל וסופו אוכל, כגון מיני הירקות לפי שהם ראוין לאכילה בעת צמיחתן ובגמר גדולן, ואין מניחין אותן אלא לרבות ולהוסיף, וכך הוא דרך רוב הירקות ולפיכך חייבין במעשר בקטנן ובגדלן לפי שהוא ראוי לאכילה קטן וגדול. וכל מה שאינו ראוי לאכילה בתחלת צמיחתו כגון מיני פירות האילן אינן חייבין במעשר עד שיהו אוכל, והוא מה שאמר ה' מזרע הארץ מפרי העץ עד שיהו פרי, ונאמר עוד עשר תעשר את כל תבואת זרעך עד שייעשו תבואה.".
מכאן שאם יש לי ירק שכבר ראוי לאכילה כמו מלפפון אלא שאני משאירו כדי שיהיה גדול יותר או לימון על העץ והוא ראוי למאכל אלא שאם ישאר יהיה גדול יותר הנה גם בקטנו הוא חייב במעשרות .
ובמשנה ב' נאמר : " מאימתי הפירות חייבות במעשרות ? התאנים - משיבחילו...".
והסביר שם הרמב"ם :

" כבר ביארנו שאין פירות האילן מתחייבים במעשר עד שיהו פרי, לפיכך אמר התאנים משיבחילו, פירושו משיתחילו להבשיל, ושיעורו משיתלוש תאנה מן האילן ויניחנה עשרים וארבע שעות ותהיה ראויה לאכילה. ובוחל בלשונם ההבשלה".
משמע מדבריו שאם התאנה כבר ראויה למאכל והיא הגיעה לגמר בישולה כי אז יש להפריש ומתי זמן זה ? עשרים וארבע שעות לאחר שנלקטה מן העץ שזהו זמן הבשלתה .
ומהמשנה משמע שכל פרי לפי סוגו וטבעו.

וכן פסק הרמב"ם בהלכות מעשר פרק ב הלכה ד' :
" פירות שהן ראויין לאכילה בקטנן כגון הקשואים והמלפפונות שאין מניחין אותן אלא כדי להוסיף בגופן בלבד אבל ראויין הן מתחלה לאכילה הרי אלו חייבין במעשר בקוטנן שמתחלת יציאתן באו לעונת המעשרות ".
זהו הכלל הראשון שהזכרנו והוסיף גם את הכלל השני :
" אי זו היא עונת המעשרות ? משיגיעו הפירות להזריע ולצמוח הכל לפי מה שהוא הפרי.
כיצד ? התאנים משיעשו רכים עד שיהו ראויים לאכילה אחר כ"ד שעות משעת אסיפתן הענבים והבאושים והם הענבים הדקים המדבריות משיראה החרצן שלהם מבחוץ הרמונים משימס הפרח שלהן בין האצבעות ויצא ממנו מים ...".
אגב בפשטות נראה שכוונת הרמב'ם שאין לעשר אלא לאחר כ'ד שעות אך חשבתי שאולי יש מקום לומר בדבריו שאם זה נקטף בשלב שאם יניחו את הפרי כ'ד שעות ויהא רך , כבר לאחר לקיטתו אפשר לעשר , אך איני בטוח שאפשר כך להסביר בדבריו.


והנה בהגדרת גמר מלאכתן יש שנקטו גמר מלאכת השדה זהו גמר המלאכה ויש שאומרים שגמר מלאכה הוא עד שהפרי ראוי לאכילה אפילו על ידי הדחק וכך כתב הרדב'ז בתשובותיו ב' אלפים ק'ז.
מרן הראשון לציון הגר'ם אליהו נוקט להלכה כך וכאשר הוזכר בדברי מהרח'ו משם רבינו האר'י ז'ל בשעת המצוות וילך .
ושם מדבר הרדב'ז על זיתים שאינם ראויים לאכילה כלל כגון זיתים שנמכרים כדי לעשותם כבושים שאי אפשר לאכלם כמו שהם והם אינם ראויים לאכילה כלל.
והנה הגאון הרב ישראלי זצ'ל נשאל בעמוד הימיני סימן כ'ט האם אפשר להפריש מסלק סוכר תרומות ומעשרות וסלק סוכר זה אינו מאכל אדם ורק בשעת הדחק השתמשו בו בשעת מלחמה שהיה רעב ולא היה מה לאכול.
ומסלק זה עושים סוכר ואלכוהול והיה קשה לעשר אחר כך ודעת הרב להתיר להפריש מהם עיין בתשובתו.
ומעתה כל הבירור הזה נוגע לדבר שאינו ראוי לאכילה רגילה ואולם פרי כמו מנגו ואבוקדו ובננה שהם נקטפים כשהם ראויים למאכל אדם לחלוטין ונגמרה מלאכתן לכל הדעות ומה שחסר אינו אלא שיהיו רכים יותר כמו הבננות שיצהיבו והאבוקדו שיהא רך.
נראה לי שהיות ואפשר למעוך למשל את האבוקדו בחזקה ולאכלו מבלי להמתין עד שיהא רך וכן בננה ירוקה אף שהיא קשה אפשר לאכלה בשעת הדחק לכן אם אתה קוטף לעצמך ומעשר לעצמך טוב שתעשר כאשר הפירות יהיו כבר רכים מעט וכדברי הרמב'ם על התאנים אחר כ'ד שעות .
אולם כאשר אתה נותן את הפירות לאחרים וחושש בצדק שתביאם לידי תקלה שישכחו או לא יעשרו בודאי הנך יכול לעשר מהם לאחר שסיימת את גמר מלאכתם אף שהם עדיין קשים שאינם מחוסרים אלא זמן הבשלה – היא ההבחלה בלשון המשנה.ומה גם שלפי ההלכה אם הפריש מדבר שלא נגמרה מלאכתו הפרשתו הפרשה וגם לדעה שגמר המלאכה הוא אפשרות אכילת הפרי בדוחק הנה כאמור אפשר לאכול פירות אלו בדוחק .
ודוחק זה אינו בסוג הירק כמו בסלק סוכר ושאר דברים שנזכרו במשנה שמינם לא נאכל אלא בדוחק אלא כאן הסוג והפרי נאכל כמות שהוא ונקטף תמיד בהיותו קשה רק הדוחק כאן הוא שאכלו כשהוא קשה כשאין לו רך ואין לו משהו אחר לאכול.
על כן כדי להועיל ושלא תצא תקלה חלילה מתחת ידך הפרש לפני שאתה מחלק לחבריך גם ממיני פירות אלו.
ואמנם חשבתי להציע שאולי רצוי היה להוסיף בנוסח ההפרשה על פירות אלו שתאמר הפרשה זו תחול מיד עם הבשלת הפרי המעושר שעשרת בעצמך - כעין שאפשר לעשות בהפרשה שאומרים ביום שישי לפני שבת על מה שיעשרו בשבת בפועל כאשר יש צורך בדבר - אך איני חושב שיש צורך בכך כאמור בדברי.
ועתה ראיתי שבשאלה זו ממש דן הגאון הרב צבי פסח פרנק בכרם ציון בענין הבננות שנלקטות כשהן קשות , והרב בעל מנחת יצחק דן בשאלת האפרסמונים שקוטפים אותם לפני כן כדי שיבשילו לאחר קטיפתם והן גרועות מן הבננות בענין זה ותשובתם שיש להפריש אך אם עליהם לבדם מפריש יאמר את הנוסח בלי ברכה .
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על הפרשת תרומות ומעשרות של בננות ואבוקדו
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines