יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
בעל תפילה בימים נוראים

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » דעת הא``ע ורבי יהודה החסיד על תורה שבכתב
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

דעת הא"ע ורבי יהודה החסיד על תורה שבכתב

מתוך: ספרים » תנ``ך ומפרשיו פורסם בט"ו באדר התשס"ו
בסד אדר סו.

לכבוד הרב שלום,
אני בחור הלומד בישיבה לאחרונה נתקלתי בסוגיה מורכבת מאוד מבחינה אמונית ורציתי לבקש מהרב דרכי מחשבה שיאירו עיני בה.

על הפסוק "והכנעני אז בארץ" (בר´ יב,ו) כתב ה"אבן עזרא": "...ואם איננו כן יש לו סוד והמשכיל יבין וידום".

וכן כתב על עוד פסוקים כמו "אשר יקרא ביום ההוא" וכו´.
שהם סוד.

בתחילת ספר דברים הרחיב הא"ע בפירוש הסוד:
"ואם תבין סוד השנים עשר גם "ויכתוב משה" , והכנעני אז בארץ" "בהר ה´ יראה" גם "והנה ערשו ערש ברזל" תכיר האמת .

יש להעיר שהרד"ק והחזקוני ור´ יהודה החסיד פירשו בדיוק כמו הא"ע על עוד כמה פס´.
ור´ יהודה החסיד ור´ שמואל החסיד שכתבו שישנם פס´ שנכתבו ע"י אנשי כנסת הגדולה, או מזמורים בתהילים שהיו במקור בתורה והועברו ע"י דוד המלך לתהילים!!!

הצפנת פענח בפירושו על "הסוד" בא"ע. על בראשית (יב,ו)

וזה לשונו של ר´ יוסף בן אליעזר טוב עלם :

"והכנעני אז בארץ" יתכן שארץ כנען תפשה כנען מיד אחר...{לשון האבן עזרא}.
פירוש : ידוע כי מילת "אז" היא רמז על זמן ידוע לעתיד או לשעבר, והנה פירושה כמו בעת הההיא, ועל ען הצורך לפרש שמלך הכנעני בעת ההיא, כי אז לקחה מיד אחר.
"ואם איננו כן יש לו סוד והמשכיל ידום" {שוב לשון האבן עזרא}
פירוש : אם לא באה מילת אז להודיע שאז תפשה מיד אחר יהיה הפירוש קשה וסתום וראוי להעלימו, והוא רמז סודו בתחילת פרשה אלה הדברים (א,ב) ופירושו הוא כי איך אמר בכאן מילת אז, שמשמעה אז היה בה אבל עתה אינו בה,הלא משה כתב את התורה ובימיו הייתה הארץ ביד הכנעני. ולא ייתכן שיאמר משה "אז" כי הדעת נותן שנכתבה מילת "אז" בזמן שלא היה הכנעני בארץ, ואנחנו ידענו כי לא סר הכנעני משם כי אם אחרי מות משה כשכבשה יהושע.ולפי זה נראה שלא כתב משה זאת המילה בכאן, רק יהושע או אחד משאר הנביאים כתבוה כאשר מצאנו בספר משלי (כה,א) "גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה", כי אחר ששלמה חיבר הספר למה נזכר שם חזקיה שנולד אחר כמה דורות? רק היה זה קבלה בידם איש מפי איש מפי שלמה, ועל כן כתבוה ונחשב כאלו שלמה כתבו.וככה בכאן היה קבלה בידי ישראל שבימי אברהם היה הכנעני בארץ וכתב אותו אחד מן הנביאים כאן,ואחר שיש לנו להאמין בדברי קבלה ובדברי נבואה מה לי שכתבו משה או שכתבו נביא אחר, הואיל ודברי כולם אמת והם בנבואה.

ואם תאמר הנה כתוב לא תוסיף עליו (דברים יג,א)
התשובה דע כי ר´ אברהם בעצמו פירש זה בפרשת ואתחנן (דברים ה,ה) כי המילות הם כגופות, והטעמים כנשמות, ועל כן יש פרשיות שנכתבו בתורה פעמיים גם שלוש, ויש באחת תוספת על האחרת ואינו נחשב התוספת.
ועוד, כי בפירושו הראשון בפרשת לך לך (יב,ד) אמר כי לא נאמר לא תוסיף עליו רק על המצוות, כלומר, מה שהזהירה תורה לא תוסיף עליו לא הזהירה כי אם על מס´ המצוות ועל עיקרם אבל לא על המילות, על כן אם הוסיף נביא מילה או מילות לבאר הדבר כאשר שמע מפי הקבלה אין זו תוספת.
והראיה מן הזקנים שתרגמו התורה בלשון יוני לתלמי כאשר הזכרתי בפרשת נח שששינו י"ג דברים, כמו שכתוב במסכת סופרים (פרק א,ט) ובמסכת מגילה (ט ע"א).

ואם תאמר : החליפו אבל לא הוסיפן התשובה הלא תראה בפסוק "וירכיבם על החמור" (שמות ד,כ) שתרגמוהו על נשא אדם, והנה שתי מילות במקום מילה אחת, וכן "את הארנבת" (דברים יד,ז) תרגמוהו ואת צעירת הרגליים,
ואם תאמר מפני מלכות עשיו עשו זה-
מי נתן להם רשות לשנות ולהוסיף ולגרוע בעבור אימת מלך.ואם המלך היה לומד כתיבתנו והיה רואה ששינו במקום שיש חילול השם ייהרג ואל יעבור(סנהדרין עד ע"א).
ואחר שלא חששו לכל זה התבאר כי היה בידם כוח להוסיף מילות כדי לבאר, וקל וחומר שיש כוח ביד נביא להוסיף מילה בדברי נביא לפרש דבריו, ואף כי בדבר שאיננו מצוה רק סיפורי דברים שעברו, ועל כן לא ייקרא תוספת.

ואן תאמר : עוד הנה אמרו רבותנו ז"ל בסהנדרין פרק חלק (צט ע"א) שאפילו אמר כל התורה כולה מן השמיים חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקב"ה, אלא מפי משה עצמו אמרו,עליו הכתוב אמר (במדבר טו,לא) ´כי דבר ה´ בזה´, ויש להשיב כי על עניין המצוות כאשר אמרנו למעלה ולא על הסיפורים.
ומה אאריך אחר שר´ יהודה ור´ נחמיה דרשו במסכת מכות בפרק אלו הגולין (יא ע"א) ´ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוקים´ (יהושע כד,כו) - חד אמר : שמונה פסוקים של תורה, וחד אמר ערי מקלט, והנה זה מפורש,

ובפרק הקומץ רבה (מנחות ל ע"א) צריך עיון שם, וזה הסוד אין ראוי להודיעו לבני אדם בעבור שלא יזלזלו בתורה, כי מי שאיננו משכיל ולא ידע להפריש בין הפסוקים שנכתבו בהם מצוות ובין הפסוקים שנכתב בהם סיפור דברים.
גם בעבור האומות, שאומרים לנו תורתכם הייתה אמת, רק החלפתם אותה ושיניתם בה, על כן אמר והמשכיל ידום, כי המשכיל יודע כי זה יזיק, רק הפתאים יאשימו על ככה".


רציתי לשאול את כבוד הרב:
האם דרך זו לגיטימית?
כיצד מסתדרים הדברים עם דעת הרמב"ם המפורסמת ואם המפורסם באומה כולה?
האם מבחינה עקרונית ניתן להרחיב את דברי הגמרא על 8 הפסוקים האחרונים שכתבם יהושוע ,לעוד קטעים שלא נאמרו במפורש בגמרא?
האם עקב קושיות דיקדוקיות בלשון הנבואה אפשר לטעון שהיא נכתבה בזמן אחר? (כגון "אז בארץ").

תודה רבה לרב.
שי.התשובה:
שלום וברכה
השאלה שאתה שואל היא אכן שאלה מסובכת וקשה מבחינה אמונית. ישנם סימנים רבים בתורה שלכאורה מעידים על כך שחלק מפסוקי התורה נכתבו לאחר משה רבינו. יש עוד פסוקים שלא את כולם ציינת בדבריך.
העמדה המקובלת על ידי חכמי ישראל הייתה שפסוקים אלה נכתבו בנבואת משה רבינו ע"ה. ראה אפילו את ראב"ע לפסוק "ואלה המלכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל" שלכאורה מעיד על עצמו שפסוק זה נכתב לאחר ספר שמואל !
ברם, ישנם מעט מגדולי ישראל שטענו את אשר הבאת מדבריהם. ברור שהבסיס לכך הוא דברי חלק מאמוראי הגמרא ביחס לשמונת הפסוקים האחרונים בתורה, שלא משה רבינו כתבם.

מה שצריך תלמיד חכם לעשות הוא להדגיש את עיקר העיקרים: מה שהופך את התורה לתורה אינו מותנה בשאלה מי כתב אותה. מה שהופך את התורה לתורה היא העובדה שריבונו של עולם אמר אותה פה אל פה ומראה ולא בחידות, והתורה היא דברי אלוקים חיים. על כן, גם אם יש חלקים זעירים ממנה שלא נכתבו על ידי משה רבינו, אין בדברים אלה לעצמם כפירה. הם הופכים לכפירה בשעה שלא מייחסים לדברי התורה את המוצא האלוקי המוחלט. על כן, בשעה שמאמינים במוצא העליון המוחלט של כל פסוקי התורה אין איסור להרחיב את מה שאמרו חכמינו על הפסוקים האחרונים בתורה לעוד מקומות בתורה, בשל העיקרון הבסיסי הקיים בדברים אלה – התורה היא מוצא "פיו" המוחלט של ריבונו של עולם.


כל טוב
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על דעת הא''ע ורבי יהודה החסיד על תורה שבכתב
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 
רשימת התגובות  
כל מה שמביך חייב להיות זיוף - מיכה גרוס, 25/03/2014
הגאון הרב פיינשטיין משוכנע שפירושים מוזרים של ר` יהודה חסיד הם זיוף, כי הם מוזרים להגיונו שלו. ר` יהודה חסיד משוכנע שפסוקים בתורה הם מאוחרים, כי הם מוזרים להגיונו שלו. ועל דאטפת יטופוך. אגב, גם הגאון היעבץ טען שהמורה נבוכים הוא זיוף שייחסו לרמב``ם, ואשרי המאמין.פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines