יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
עשרה בטבת

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » פדיון נפש
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

פדיון נפש

מתוך: מחשבת היהדות » קבלה, תורת הסוד פורסם בא' בכסלו התשס"ו
ברצוני לדעת מה פרוש הביטוי "פדיון נפש"..
מה המשמעות? ומדוע מבקשים לעשות פדיון נפש?
מה ההשלכות של זה? וכיצד עושים את זה?

בנוסף אבקש המלצה לתפילות לזיווג הגון.

תודה רבה.


התשובה:
שלום וברכה,

פדיון נפש היא דרך לפדות את האדם ממצוקותיו . מקובל מקדמא דנא לשלוח איגרת לצדיק ולצרף בה את תרומתו לצדקה ובאיגרת זו לפרט את מהות הבעיה . הצדיק מתפלל על צרותיו של האדם והצדקה מסייעת להתקבלות התפילה .
ישנה אפשרות לעשות פדיון נפש שנקרא תיקון צלם ע"י 160 מטבעות כמובא בספרים .

תפילות לזיווג הגון :

תפלת על הזיווג
נתפרסמה בשם כמוהר"ר אבא שלום שבזי זצ"ל

א-להים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות. אתה הוא ה’ הא-להים, האל הגדול הגיבור והנורא, אתה עשית את השמים ואת הארץ. ובחסדך יצרת עולמך. אתה הוא יוצר האדם הקדמון, ועשית לו עזר, ובראת איש ואשה. ורשמת בהם שמך הקדוש, יו"ד באיש וה"א באשה. וציוויתנו במצווה ראשונה בקיום פריה ורבייה ליישב עולמך. לכן אבי הרחמן, באתי להפיל את תחינתי לפניך בלב נשבר ונדכה לפני כסא כבודך. שתמלא רחמים עלי, אני (פלוני בן פלונית עבדך / פלונית בת פלוני אמתך), ותזמין לי את בת / בן זוגי הנכון והראוי בזמנו. צנוע/ה וירא/ת ה’, בריא/ה ראוי/ה, בעל/ת מידות טובות והגון/ה. בעל/ת שכל טוב ומזג טוב. ובעל/ת מזל טוב מוצלח ומבורך. שהיא / שהוא תמצא / ימצא חן בעיני, ואני אמצא חן בעיניו / בעיניה. ואוכל לחיות איתה / איתו בשמחה רבה ואהבה ואחווה ושלום וריעות ופרנסה טובה. ותטה לבי ולב משפחתי, וכן את ליבה / לבו ומשפחתה / ומשפחתו לגמור את הדבר בכי טוב. והיה אשר יציעו מן השמים במאמרו של משדד המערכות זווג ראשון ואחרון לכל ימינו. אמן:
אבי הרחמן, מלך מלכי המלכים הקב"ה, קבל את תפילתי ושיחתי לפניך ולפני כבודך. אתה הא-ל עושה פלא, תעשה למען רחמנותך ותחנני. ואם אתה לא תרחמני, מי ירחמני. אתה בראתני, אתה יצרתני, תזווג לי זיווג הגון של אהבה ואחווה ושלום וריעות. זיווג של בנים הגונים, זיווג של זרע של קיימא, זיווג של ברכה, זיווג שתהיה / שיהיה שמח/ה בי בת / בן זוגי מכל הטובות שיש בעולם. שלא יהיה ביני ובינה / ובינו לעולם לא כעס ולא רוגז ולא קנאה ולא תחרות ולא שום קטטה ולא קפדנות ולא איבה ולא שנאה. אלא אהבה תמידית ורוח נמוכה וסבלנות. ושתהיה / ושיהיה בריא/ה בכל רמ"ח אבריה/ו ושס"ה גידיה/ו, ושלא יהיה מחלה כל ימי חייה/ו. ולא כאב ומכאוב, ולא צער ולא רפיון, ולא פגע ולא נגע ולא כשלון. ויהיה מאושר באושר ועושר וכבוד ופרנסה טובה וחן וחסד ורחמים בעיני א-להים ואדם. אמן:
אנא ה’ צבאות א-להי ישראל יושב הכרובים, תהיינה אוזניך קשובות לקול עבדך פלוני בן פלונית / אמתך פלונית בת פלוני, תתן ותזווג זרע קודש ותבנה את ביתי בחיי אבי ואמי ואחיי ואחיותיי וקרוביי וכל משפחתי. ויזכו לראות בשמחתי ובחופתי. ובבניי ובבנותיי. ואתחזק ואתאמץ ואתלבש ברוחך הטובה הזכה והנדיבה. ותכונן דרכי בנוי ובחסד וברחמים, ובכוח ובבריאות. ולא אפרד מבת / מבן זוגי ולא תיפרד / ייפרד ממני כל ימי חיינו על האדמה. ולא נצטרך לאף אדם בעולם. ותקרב ישועתי. אבי הרחמן בעל היכולת, הגדול הגיבור והנורא, תאיר אורי בהצלחה רבה. ותגאל אותי. ותמלא משאלות לבי. ותפיק רצוני. ותשמחני שמחה שלימה. ותקבל תפילתי זו לפניך. ותשמע צעקתי לפניך כקטורת סמים על מזבחך. עשה למען שמך. עשה למען ימינך. עשה למען תורתך. עשה למען קדושתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי: אמן כן יהי רצון.


תפלת הבחורים (נוסח א’)

יהי רצון מלפניך י-ה-ו-ה אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתמציא לי ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, את זיווגי הראוי לי בזמני, לכל צרכי ותקנתי, זיווג הגון הראוי להוליד, מזרע תלמידי חכמים, מזרע צדיקים ואנשי אמת ויראי חטא, כמו שהמצאת זיווגו של אדם הראשון, ויצחק ויעקב ומשה, כל אחד ואחד זיווגו בעתו ובזמנו. ואותה אשה שתמציא לי לזיווגי תהא אשה טובה, אשה נאה במעשיה ונאה במראיתה, בעלת מעשים טובים, בעלת חן, אשה מושכלת ויראת אלוהים, רודפת צדק וגומלת חסד. לא יהא בה שום שמץ פיסול ומום ופגם, ולא תהא כעסנית ורגזנית, רק תהא בעלת ענוה ונמוכת רוח, ויקוים בי מקרא שכתוב לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, ומקרא שכתוב אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, כי אתה הוא המושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, י-ה-ו-ה צורי וגואלי:


תפלת הבחורים (נוסח ב’)

יהי רצון מלפניך ה’ א-לוהי וא-לוהי אבותי, הא-ל הגדול והקדוש שומע תפלות, שתרחם עלי ועל כל עניי עמך בית ישראל. ותכנס לנו לפנים משורת הדין, ובטובך הגדול ישוב חרון אפך מעבדיך. כי לולי רחמיך אין כל ברייה יכולה לחיות. לכן, באתי לדפוק דלתי רחמיך, ולשוב בתשובה שלימה לפניך, כי ידעתי כי חנוניך הם חנונים. ומלא כל משאלות לבי לטובה. ותזכיני לקחת לי אשה בת טובים, זרע כשר והגון, כדי שאנצל מעבירה. כי אתה ה’ מושיב יחידים ביתה. ובעוונותי הרבים קפחתי פרנסתי, ולא מצאתי לי מנוח. לכן אתה ה’ א-לוהי מפרנס ומכלכל ברחמיך הרבים לכל הברואים, מקרני רמים ועד ביצי כנים. תפרנס אותי, ותפתח לי שערי פרנסה וכלכלה, כדי שאוכל לעבוד אותך בלב שלם, ולקיים מצוותיך, ולשוב בתשובה שלימה. ויהי רצון ה’ א-לוהי שתצילני מיצר הרע, ותתן לי כוח לכופו ולא יוכל להטעות אותי ולהביאני לידי עבירה. כי אתה ה’ א-לוהי, אין אתה חפץ שארשיע ואתחייב לפניך, כדכתיב חי אני נאום ה’ אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. ואל תזכור לי עוונות ראשונים, בין של גלגול אחרון בין של גלגול ראשון, כי אל ארך אפים אתה, ודרך תשובה לנו הורית, והרבית להיטיב עמנו, ולזכות אותנו. ותעלה לפניך תפלתי, ותקובל ברחמים בקשתי, כי אתה שומע תפלת כל פה, ועונה עתירות, ברוך שומע תפלה. כי מי גוי גדול אשר לו א-לוהים קרובים אליו כה’ א-לוהינו בכל קראינו אליו, אמן כן יהי רצון:שלום וכל טוב סלה,
שלמה לוי,
ישיבת ההסדר ראשון לציון
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על פדיון נפש
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines