יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
בעל תפילה בימים נוראים

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » טבילת פנויה
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

טבילת פנויה

מתוך: אישות ומשפחה » נישואין, טהרת המשפחה פורסם בי"ז בתשרי התשס"ג
שלום הרב,
האם ישנה גזירה על טבילת פנויה? וקראתי שאיסור היחוד עם הפנויה הוא גזירה של בית הדין של דוד ורציתי לדעת איפה דבר זה מופיע במקורות ( חוץ משו"תים) ?
בתודה מראש, שרוליק


התשובה:
שלום וברכה
כל הרקע של איסור יחוד בפנויה וטבילת פנויה מופיע היטב בשו"ת הריב"ש סימן תכה, שאני מביא כאן בקיצורים ובשינויים כדי להקל על הלומד, ואין טוב מדברי הראשונים שהם כקילורין לעניים:שו"ת הריב"ש סימן תכה

אושקה. לרב יצחק אלטינסי י"א. שאלת: לבאר לך, מה שכתוב בתורה: ואל אשה בנדת טומאתה, לא תקרב לגלות ערותה. אם נאמר על כל אשה נדה: בין באשתו, בין בפנויה? ואם הוא כן, איך לא הזכירו דבר זה, הרשב"א ז"ל בספר תורת הבית; ולא הראב"ד ז"ל בספר בעלי נפש? כי לפי לשונם, לעולם לא דברו: אלא באשתו של אדם; ואיך מורגל בפי כל אדם: פלונית פנויה מותרת? וחכמים ז"ל, איך הניחו שום קדשה בעולם? כי מסתמא, אינן מטהרות עצמן. ואיך לא תקנו: שום תקון, או שום גדר של טהרה, בפנוי'; כדי שלא יכשלו בה רבים, אחר שהבא עליה ענוש כרת, והנוגע בה באצבע קטנה, חייב מלקות....

תשובה: דבר ברור הוא: שאסור ביאת הנדה; לא באשתו בלבד, אלא: בין באשתו, בין באשת חברו, בין בפנויה ...ותנן בכריתות (י"ד) יש בא ביאה אחת, וחייב עליה שש חטאות. הבא על בתו, חייב עליה: משום בת, ואחותו, ומשום: אשת אחיו מאביו, ואשת אחי אביו, ואשת איש, ונדה. וכן שנינו במסכת כתובות (כ"ט): אלו נערות שיש להן קנס: וכו'. וקא חשיב בהדייהו: הבא על הנדה. ומסיים בה: אע"פ שהן בהכרת, אין בהן מיתת ב"ד. ואף על הכותית; אף בצנעה, ובאקראי בעלמא, גזרו בית דינו של חשמונאי: שיעבור עליה משום נדה... וזה דבר פשוט. ולא נסתפק בו אדם מעולם. והדבור בו מיותר.
גם הכתוב אמר סתם: ואל אשה בנדת טומאתה. ולא חלק: בין אשתו, לפנויה. שהרי לא אמר: ואל אשתך...
ומן הכתוב הזה, דרשו בספרא: שאפי' קריבה לבד, ר"ל: קריבה של הנאה. כגון: חבוק ונשוק; אסורה מן התורה. ואפי' בלא יחוד, דליכא למיחש לביאה. לפי שהקריבה עצמה אסורה, בלאו הזה. דתניא התם בספרא: ואל אשה בנדת טומאתה, לא תקרב לגלות ערותה. אין לי אלא: שלא יגלה; מנין שלא יקרב? ת"ל: לא תקרב. אין לי אלא נדה: בל תקרב, ובל תגלה; מנין כל העריות: בל תקרבו, ובל תגלו? ת"ל: לא תקרבו לגלות. ע"כ. וכ"כ הרמב"ם ז"ל: שלוקה על זה מן התורה. ולא קיי"ל כרבי פדת, דאמר בפ"ק דשבת (י"ג): לא אסרה תורה, אלא קריבה של גלוי עריות....

ויחוד הנדה, ג"כ בפנויה: כל שהוחזקה נדה, אסור מן התורה. שהרי יחוד העריות, מן התורה; כדאיתא בהדיא, במסכת ע"ז, פרק אין מעמידין (ל"ו:). והנדה, הרי היא כשאר העריות, ובכללן; כדאיתא בפרק הבא על יבמתו (נ"ד). ובזה חמורה הפנויה נדה, מאשתו נדה. שאשתו נדה, אין אסור' לו להתיחד עמה; שלא חייבוהו להוצי' את אשתו מביתו, ולא להעמיד שומר: זולתי החתן, בשלא בעל, משום: דתקיף יצריה... ואף הפנויה שאינה נדה, חמורה היא בזה מאשתו נדה. שהרי אע"פ שאין יחוד הפנויה אסור מן התורה; מ"מ בית דינו של דוד גזרו עליו, כדאיתא בסנהדרין פרק כהן גדול (כ"א:), ובמסכת ע"ז פרק אין מעמידין (ל"ו:). ולא סוף דבר: ביחוד; אלא אפי' להסתכל בפני הפנויה, אסור; אא"כ הוא כדי שיראה: אם היא נאה בעיניו, וישאנה. כמש"כ הרמב"ם ז"ל בהלכות אסורי ביאה. אבל דרך זנות, אסור כדאמרינן בפ"ק דע"ז (כ'): ונשמרת מכל דבר רע; שלא יסתכל אדם באשה נאה, ואפי' היא פנויה; באשת איש, ואפי' מכוערת; ולא בבגדי צבע אשה וכו'. וכן אמר איוב: ברית כרתי לעיני, ומה אתבונן על בתולה.
ובזה ג"כ, חמורה היא הפנויה, אפילו אינה נדה, מאשתו נדה: שמותר להסתכל בפניה, ואפילו נהנה בראייתה. ולא אסרו להסתכל באשתו נדה, אלא במקום התורף; כדאיתא במסכת נדרים, פרק ואלו מותרין (כ').

ומה שהוקשה לך על הרשב"א והראב"ד ז"ל: איך לא הזכירו בספריהם, רק אשתו נדה? יכילנא לשנויי לך: דברו בהווה... אבל הטעם הוא: כי דבריהם היו ללמד דעת את העם: איך יתנהגו עם נשותיהם, בטומאתן ובטהרתן. ולא היו צריכין לזה, בפנויה: שהרי ביאת הפנויה, אסורה אף שלא בימי נדתה, לדברי הרמב"ם ז"ל מן התורה. ויש בה מלקות: כל שהכינה עצמה לכך. רוצה לומר: להבעל בדרך זנות. והרי היא בכלל קדשה, אע"פ שאינה יושבת בקובה של זונות, ולא הפקירה עצמה לכל. ולדברי החולקים עליו, ואומרים: שאין בביאת הפנויה: לא לאו, ולא מלקות; מ"מ יש בביאתה, אסורא דרבנן. שהרי גם יחודה של פנויה, אסור מגזרת ב"ד של דוד. כל שכן, ביאתה! גם יש מי שאומר: שיש בביאת הפנויה, אסור תורה; אף אם אין בה: לאו, ולא מלקות. והוא אסור עשה: דכי יקח איש אשה, ובעלה; אמרה תורה. כשירצה לבעול, יבעול בקדושין. ויש מי שהתיר: ביאת הפנויה; כל שהיא מיוחדת לו לבדו. ואמרו: שהיא הפלגש. ואף זו אסרה הרמב"ם ז"ל, להדיוט, ולא התירה: כי אם למלך. כמו שכתוב בספר שופטים. והדברים עתיקים. ואין כאן מקום להאריך. מ"מ, אין מי שיתיר לגמרי: ביאת פנויה בזנות...

ונראה שנהגו בטבילה זו (= של פנויות ושל קדשות), בדורות הראשונים: משום טהרות. כמו שהיו מטבילין את הקטנות. כדאיתא במס' נדה פ' בנות כותים (ל"ב): מעשה והטבילוה קודם לאמה. ואמרינן: בשלמא דרבי ורבי יוסי, משום תרומת א"י וכו'. ועוד, דאפשר דס"ל טבילה בזמנה, מצוה. ואעפ"כ כתב הרמב"ן ז"ל: שבטלוה בדורות האחרונים, משום דהויא חומרא דאתיא לידי קולא: שיבאו בה לידי מכשול, להקל באסורא דרבנן; כמו שנכשל אותו תלמיד. ובזה יש לתרץ: במה שהוקש' לך.
והארכתי, במה שלא הי' צריך, למען השלים דרושך, ולמלאת מבוקשך. ואתה שלום. כחפצך, וחפץ דורש שלומך; נאמנך, יצחק ב"ר ששת זלה"ה.
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על טבילת פנויה
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines